Etikett: träd

Järna Trädvård utför arbete

Järna Trädvård utför arbete

Den 25 och 26 april kommer Järna Trädvård igen att utföra trädvårdsarbete i vårt område. Denna gången kommer de jobba bakom länga Y, intill fotbollsplan och i slänten bakom länga P.

Höstens trädvård

Höstens trädvård

Den 28 september kommer Arlanda Stubbfräsning AB att fräsa bort stubben i pulkabackan bakom länga Ä. Den 20 september utförde Järna Trädvård AB trädvård i vår förening. De gjorde en så kallad kronreducering av bl.a. de största bokträden i vårt område. Arbetet är ett ytterligare 

Uppdaterad information om trädvård

Trädgruppen har arbetat under vintern och våren med att gå igenom områdets grönområden och särskilt trädbeståndet. Flertalet genomgångar och besiktningar har gjorts, både internt (trädgruppen) och med stöd från arboristfirmor. Särskilt arboristen från Järna Trädvård har varit till stor hjälp för oss och vi har fått mycket insikter och kunskap om hur träden mår och hur de kan vårdas på bästa sätt. Utgången har varit att samfälligheten ska ha en trivsam miljö med mycket ”gröna rum” samtidigt som de träd som mår dåligt ska rensas ut för att ge plats åt mindre träd att växa upp.

En utgångspunkt överlag som arboristen rekommenderar är att så långt som möjligt försöka bevara ädelträd (ek, bok, rönn…) och i stället, om behovet finns, glesa ut bland de mjuka trädslagen (björk, sälg, gran…). Förutom de träd som har röta eller på andra sätt mår dåligt så kan det finnas behov av att ta bort även andra träd på vissa ställen, t ex för att de står trångt, har mycket tät krona som skuggar mycket eller står olämpligt. Ett sätt att prioritera kan då vara att man tar bort mjuka trädslag för att framhäva och att gynna tillväxten av ädelträden.

Trädgruppen har tillsammans med arborist identifierat ganska stora behov av trädvård, gallring och nertagning av träd. Detta utan att vi behöver känna oss oroliga för att för mycket tas ner, eftersom underhållet på vissa håll har varit ganska eftersatt, t ex i slänten bakom länga P.

Arbetet med träden har resulterat i identifiering av olika kategorier av träd som behöver olika åtgärder: nertagning av sjuka/dåliga träd, utgallring av träd på områden där det växer tätt, underhåll av friska träd (exempelvis kronreducering, nertagning av enstaka grenar). Det finns också en lista med värdeladdade träd, d v s sådana träd där åsikterna i föreningen går isär: några vill ta ner och andra vill bevara.

Som ett första steg har trädgruppen föreslagit styrelsen (som har gett bifall) att ta in Järna trädvård för att ta ner de träd som har identifierats som dåliga (de är angripna av röta, svamp eller liknande). Detta är ett totalt antal på ca 17-18 stycken träd. Dessa är planerade att tas ner med start den 27 juli och beräknas vara färdigt den 3/8.

Utöver detta arbete kommer ytterligare åtgärder att behöva planeras, och detta kommer att göras över en period framöver (några år). De mer känsliga träden kräver såklart noggrann genomgång av både trädgrupp och styrelse så att allt går så rätt och demokratiskt till som möjligt. Dock går det i ett sådant här arbete aldrig att få allas åsikter tillgodosedda till hundra procent, det ligger i sakens natur. Trädgruppens och styrelsens intentioner är dock alltid att lyssna till alla medlemmar och försöka genomföra åtgärder som bevarar områdets fina karaktär samtidigt som vi underhåller efter arboristens rekommendationer.

Kontakta gärna trädgruppen vid frågor eller funderingar kring arbetet.