Föreningsfakta

Fjällhöjdens samfällighetsförening, Org. Nr. 716417-0560, så heter vårt radhusområde som består av 84 fastigheter fördelade på 11 längor.

Redan när husen byggdes 1969-1970 benämndes längorna med bokstäver såsom ett namn på längan. Detta lever kvar än idag och på kartan längst ned på sidan ser du att våra längor är bokstaverade från N till Ö.

Linjerna eller ”ramarna” runt längorna visar längans städområde.

De 84 radhusen med fastighetsbeteckning Fjället 75-158 ägs av respektive lagfaren ägare. Det gäller både byggnad och mark. Dock med begränsningen av vad som ägs gemensamt i Fjällhöjdens Samfällighetsförening. I föreningen ingår alla fastigheterna med 1/84 var. Den mark som inte är enskild tomt äger vi gemensamt i föreningen.

Vad som är gemensam egendom har fastställts av fastighetsbildningsmyndigheten, i vårt fall den 9 november 1978.

I korthet kan sägas att den gemensamma egendomen består i:

 • All mark som inte är tomtmark (fastigheten Fjället 159), asfaltsytor, trappor, räcken, lekplatser, belysning etc
 • Värme- och varmvattenanläggning inklusive all tekniskutrustning och ledningsnät fram till anslutningen av respektive fastighet tillhör föreningen. Därför ska alla installationer i krypgrunden under husen och ingrepp eller förändringar där godkännas av föreningen
 • Byggnad ( Balingsnäsvägen 82) inkluderande tvättstuga, klubbrum och förråd med tillhörande inventarier
 • Samtliga garage med utrustning
 • Kallvattenledningar och sommarvattenledningar, dagvattenledningar samt spillvattenledningar inom området
 • Anläggningar och ledningsnät för radio och TV distribution. Föreningen har avtal med ComHem om distribution av deras basutbud. De ansvarar även för service av vårt lokala nät fram till uttaget i vardagsrummet
 • Radhusens och förrådens yttertak inklusive alla plåtdetaljer, den bruna panelen samt stuprör. Parabolantenner eller liknande installationer får ej ske på taken utan föreningens godkännande
 • Färgen på husen har dessa färgkoder:
  • Vit: S0502-Y
  • Brunsvart:

Inom föreningen finns en gemensamhetsanläggning som endast omfattar fastigheterna Fjället 122-138. Det gäller förråden som är placerade vid radhuslängans gavel. På kartan betecknade länga Å, V och U.

För att vårda och sköta den gemensamma egendomen finns alltså en förening som bildats med stöd av lagen om förvaltning av samfälligheter (1973:1150). Föreningen har normalt årsmöte i april och väljer en styrelse till att ansvara för den löpande förvaltningen. Då utses även en teknisk kommitté, informationsgrupp, grannsamverkanskommitté samt ett ombud i varje länga. Längombudet är kontaktlänk mellan längan och styrelsen och ansvarar för att längans städområde sköts på ett tillfredställande sätt.