Hur vi arbetar med träd i föreningen

Trädgruppen ansvarar för att löpande gå igenom föreningens bestånd av träd tillsammans med en arborist. Utgångspunkten är att beskära eller ta ned träd som kan utgöra en fara för föreningens medlemmar eller byggnader. Även träd som är sjuka eller på väg att dö, alternativt behöver gallras för att ge utrymme åt andra träd kan styrelsen fatta beslut om att ta ned. Detta görs enligt rekommendation från arborist.

Förutom detta kan det finnas träd som vissa medlemmar vill ta ned trots att de inte utgör en fara eller på annat sätt uppfyller ovanstående kriterier, medan andra medlemmar kan vilja bevara dem. Trädgruppen har benämnt dessa som ”värdeladdade träd”.

Det ingår i trädgruppens uppgifter att sammanställa medlemmarnas åsikt kring dessa träd och medlemmarna kan vända sig till trädgruppen för att meddela vad de tycker.

Flera av dessa värdeladdade träd har vuxit länge i området och skulle vi ta ned alla skulle det innebära en betydande förändring av områdets karaktär. Styrelsens mening är därför att om träd ska tas ned med denna motivering, ska det gälla enstaka träd och detta ska spridas ut över flera år.

Förslag om att ta ner ett värdeladdat träd bereds av styrelsen och kan lyftas till årsmötet. I detta förslag bör det framgå vilka medlemmar som har vilka åsikter, så att årsmötet kan ta hänsyn till om åsikterna kommer från medlemmar som bor nära eller längre bort ifrån aktuellt träd.

Vidare upprättar trädgruppen en plan för återplantering av träd samt bevarande av trädskott som på sikt kan leda till en återväxt i området. Styrelsen beslutar om denna plan.