Frågor och svar

Hur gör jag om jag vill att det planteras nya träd på föreningens mark?

Kontakta trädgruppen med önskemål om träd och placering. Trädgruppen undersöker frågan och tar fram ett beslutsunderlag till styrelsen som beslutar om placering och inköp. Ett nyplanterat träd kräver bevattning och skötsel de första åren, så en förutsättning för ett positivt beslut är att det finns frivilliga som kan hjälpa till med detta.

Hur gör jag om jag vill att samfälligheten ska ta ner ett träd på föreningens mark?

Kontakta trädgruppen och meddela dem vilket träd som du önskar att föreningen tar ned. Inkom gärna med ett skriftligt underlag om varför trädet bör tas ned och vilka som önskar detta. Trädgruppen bedömer om det finns några risker med trädet, om det är sjukt, eller om det finns andra motiv för att ta ner det.

Trädgruppen sammanställer önskemål och bedömning och lyfter det till styrelsen. Om styrelsen bedömer att det inte finns motiv enligt ovan utan att trädet är ett så kallat värdeladdat träd bedömer styrelsen om frågan ska lyftas till årsmötet. Styrelsen tar hänsyn till önskemålet samt andra omständigheter som t.ex. hur många andra träd som tagits ner i närtid.

Styrelsens inriktning är att förändra områdets karaktär långsamt och inte ta ner flera träd på kort tid.

Om styrelsen bedömer att det kan vara motiverat att ta ner ett värdeladdat träd lyfts frågan till årsmötet som då kan ta beslut om detta. I förslaget inkluderas önskemål från medlemmarna och styrelsens bedömning så att årsmötet kan ta ställning till detta.

Vad gör jag om styrelsen inte lyfter frågan om att ta ned träd till årsmötet så snabbt som jag önskar?

Alla medlemmar i samfälligheten har möjlighet att lämna in motioner till årsmötet. Motioner ska lämnas till styrelsen senast innan slutet av januari samma år som årsmötet för att kunna behandlas.

En motion skulle kunna innehålla frågan om att ta ner ett träd. Styrelsen lämnar sitt yttrande över motionen och årsmötet tar sedan ställning till frågan.

Vad gäller för träd på privat mark?

Detta är i de allra flesta fall inte en fråga för samfälligheten och styrelsen utan hanteras av den enskilda fastighetsägaren.