Fakta om träd

  • Träd ger lä och utjämnar temperaturtoppar 
  • Träden renar luften genom att binda damm och partiklar och producerar syre
  • I tättbebyggda områden är träd viktiga för den biologiska mångfalden och dämpar dessutom trafikbuller
  • Såväl växter som djur är beroende av de stora träden som livsmiljö och för näring
  • Ett träd påverkar tomtens dränering, stabiliteten för andra träd, fågelliv och inte minst temperatur och vindhastighet
  • Ett träd sänker vindhastigheten och minskar också husets uppvärmningskostnad

Flera studier har visat att träden har positiva effekter för människans psykiska hälsa.
Äldre träd, särskilt ekar, är värdefulla då de kan utgöra livsmiljö för 1 500 olika arter.

  • Om man fäller träd på någon annans mark kan brottsrubriceringen bli grov skadegörelse och straffet upp till fyra års fängelse.